To main page

Издания Республики Беларусь

 

Журналы
 

Беларуская думка : грамадска-палітычны  і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік: Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.  1991  . – Мінск, 2020. Штомес. – ISSN 0023-3102.

Артыкулы на тэмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, функцыянавання сістэмы вышэйшай адукацыі, культуры, публікацыя навуковых прац. Часопіс выходзіць на беларускай, рускай і англійскай мовах у залежнасці ад аўтарскага арыгінала.


Белорусский экономический журнал : научно-практический журнал / учредители : Белорусский государственный экономический университет, Национальный банк Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь. – 1997  . – Минск, 2020. – Ежекварт. – ISSN 1818-4510.

Освещает разные темы, начиная от публикаций аналитических материалов до публикаций об исследованиях развития экономики и социальной сферы страны в рамках ее интеграции в мировую систему.За время своего существования в журнале издавались работы ведущих ученых-экономистов и специалистов-практиков из Беларуси, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Литвы.


Бібліятэчны свет : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны вытворча-практычны часопіс / заснавальнікі: дзяржаўная установа "Нацыянальная бібліятэка Беларусі", грамацкае аб’яднанне "Беларуская бібліятэчная асацыяцыя".  1996–  . – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020.  Двухмес. – ISSN 1818-4286.

Гэта першы прафесійны часопіс у Рэспубліцы Беларусь, выдаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага забяспячэння бібліятэчнай справы, а таксама раскрыцця творчага і навуковага патэнцыялу спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы.На старонках часопіса размяшчаецца інфармацыя аб дзейнасці ББА, аб заканадаўчых і інструктыўна-метадычных дакументах па бібліятэчнай справе Рэспублікі Беларусь,  таксама знаходзяць адлюстраванне публікацыі аб міжнародным супрацоўніцтве ў галіне бібліятэчнай дзейнасці, кансультацыі розных спецыялістаў і г. д.


Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт". – 1996–  . – Мінск. – Двухмес. – ISSN 2076-4383.

Часопіс адлюстроўвае ўвесь спектр праблем нацыянальнай адукацыі. На яго старонках публікуюцца нарматыўныя дакументы органаў дзяржаўнага кіравання, якія датычацца дадзенай праблематыкі. Выданне заклікана спрыяць развіццю дыскусій аб шляхах мадэрнізацыі і ўдасканалення вышэйшай школы ў навуковых і педагагічных колах Беларусі і краін СНД, папулярызацыі перадавога айчыннага і замежнага педагагічнага досведу.


Доклады БГУИР : научный журнал / учредитель: учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики  и радиоэлектроник". 2003–   – Минск : БГУИР, 2020. – Выходит 8 раз в год. – ISSN 1729-7648.

Издание публикует оригинальные рецензируемые статьи и краткие сообщения на русском и английском языках по следующим направлениям: электроника, радиофизика, радиотехника, информатика.


Журнал Белорусского государственного университета. Социология : научно-теоретический журнал / учредитель: Белорусский государственный университет. 1997–  – Минск, 2020. – Ежекварт. – ISSN 2521-6821.

Авторитетное научное издание, в котором публикуются теоретические, методические, информационные материалы, результаты проводимых в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья социологических исследований, хроника основных событий научной жизни.  Издается на русском, белорусском и английском языках. 

 


Мир спорта : научно-теоретический журнал / учредители: Национальный олимпийский комитет РБ, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская олимпийская академия. – 2000–   . – Минск, 2020.  Ежекварт. – ISSN 1999-6748.

Журнал является единственным в республике периодическим научным изданием по проблемам физической культуры и спорта.


Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : бібліяграфічны бюлетэнь / заснавальнік: ДУ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі».   1960–   Мінск, 2020.  Штомес. – ISSN 0134-7284.

Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў, найбольш значныя артыкулы з рэспубліканскай перыёдыкі, а таксама рэцэнзіі на беларускія выданні. У якасці дадаткаў друкуюцца біяграфічныя спісы або агляды, прысвечаныя значным гістарычным падзеям і актуальным пытанням сучаснага развіцця Беларусі. Прызначаны ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў бібліятэк, іншых культурных і асветных устаноў, а таксама студэнтам, навучэнцам, усім неабыякавым да гісторыі, культуры і сучаснага жыцця сваёй краіны.


Планета : общественно-политический журнал / учредитель: МОО «Интеллект. Информация. Прогресс». – 2005–  . – Минск, 2020. - Ежемес. - ISSN 1993- 2731.

Первый белорусский журнал, посвященным тайным сторонам мировой политики. В журнале публикуются эксклюзивные материалы по самым острым темам экономики, политики, закулисных переговоров, деятельности спецслужб, международных отношений и новейших технологий.


Проблемы управления : научно-практический журнал / учредитель: Академия управления при Президенте РБ. – 2001–   . – Минск, 2020. - Ежекварт. – ISSN 2071-3711.

На страницах издания отражаются вопросы экономики и управления, идеологии и национальной безопасности, инвестиционной и инновационной политики. Освещаются проблемы науки, международных отношений, развития новых форм образовательной деятельности, агропромышленного комплекса и другие.


Радиолюбитель : журнал / учредитель: ИЧУП «Радиолига». 1991–  . – Минск. – Ежемес. – ISSN 1994-3466.                 

Международный журнал для радиолюбителей и профессионалов. Издание представляет разработки и радиосхемы от бытовой техники до профессиональной, справочники элементной радиоэлектронной базы, отечественные и импортные радиоустройства, радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и аппаратуру, спутниковое, обычное и кабельное ТВ, историю радиоэлектроники и радиолюбительства и др.           

 


Спортtime : журнал / учредители:  Белорусская ассоциация студенческого спорта, учреждение «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»,  учреждение «Редакция газеты «Настаўніцкая газета». – 2015–  . – Минск, 2020. – Ежемес. – ISSN 2413-5194.

Первое в Республике Беларусь профессиональное издание, направленное на популяризацию физической культуры и спорта среди молодёжи, учащихся и студентов.


Стандартизация : научно-практический журнал / учредители: Госстандарт, БелГИИС. – 1999–  . – Минск, 2020. –  Двухмес. - ISSN 1993-6427. 

Журнал является специализированным периодическим изданием. Цель журнала – содействовать развитию технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, внедрению современных методов менеджмента в области промышленности, науки, образования, бизнеса.


Цифровая трансформация : научно-практический журнал / учредитель: учрежднение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». – IV квартал 1995–   . – Минск, 2020. – Ежекварт. – ISSN 2522-9613.

В журнале «Цифровая трансформация» публикуются статьи в области технических и экономических наук. Он посвящен анализу процессов цифровой трансформации экономики и, в частности, системы образования. Раннее журнал выходил под старым названием «Информатизация образования».


 

Назад

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.