Юридический адрес: Республика Беларусь, 220013 г. Минск, ул. П.Бровки 6
Телефон:
+375 17 293 89 52

Архив изданий Республики Беларусь

 

Журналы
 

Беларуская думкаграмадска-палітычны  і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. - Выдаецца з 1991. - Мінск. - Штомес. – ISSN 0023-3102.

Артыкулы на тэмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, функцыянавання сістэмы вышэйшай адукацыі, культуры, публікацыя навуковых прац. Часопіс выходзіць на беларускай, рускай і англійскай мовах у залежнасці ад аўтарскага арыгінала.

У бібліятэцы маецца : 2006 - 2020, № 1-12.


Белая вежа : литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал /  учредители:  Международный союз общественных объединений «Союз писателей Союзного государства», Белорусский республиканский литературный фонд. - Издается с 2010. – Минск. - Ежемес. - ISSN 1392-0979.

Единственное в Республике Беларусь издание, представляющее собой площадку для публикации лучших белорусских, российских и зарубежных авторов и отражающее этапы развития современной жизни. Именно писатели и обществоведы берут на себя труд пропагандистов государственной политики. Издается на русском и белорусском языках.

В библиотеке имеется : 2014, № 3-8; 2015 - 2016, № 1-12; 2017, № 1-8.


 

Белорусский экономический журнал : научно-практический журнал / учредители : Белорусский государственный экономический университет; Национальный банк Республики Беларусь; Министерство экономики Республики Беларусь; Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь. – Издается с 1997. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 1818-4510.

Освещает разные темы, начиная от публикаций аналитических материалов до публикаций об исследованиях развития экономики и социальной сферы страны в рамках ее интеграции в мировую систему.За время своего существования в журнале издавались работы ведущих ученых-экономистов и специалистов-практиков из Беларуси, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Литвы.

В библиотеке имеется : 1999 - 2007, № 1-4; 2008, № 1-5; 2009 - 2020, № 1-4.


Бібліятэчны свет : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны вытворча-практычны часопіс / заснавальнікі: дзяржаўная установа "Нацыянальная бібліятэка Беларусі",Грамацкае аб’яднанне "Беларуская бібліятэчная асацыяцыя". - Выдаецца з 1996. – Мінск. - Двухмес. – ISSN 1818-4286.

Гэта першы прафесійны часопіс у Рэспубліцы Беларусь, выдаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага забяспячэння бібліятэчнай справы, а таксама раскрыцця творчага і навуковага патэнцыялу спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы.На старонках часопіса размяшчаецца інфармацыя аб дзейнасці ББА, аб заканадаўчых і інструктыўна-метадычных дакументах па бібліятэчнай справе Рэспублікі Беларусь,  таксама знаходзяць адлюстраванне публікацыі аб міжнародным супрацоўніцтве ў галіне бібліятэчнай дзейнасці, кансультацыі розных спецыялістаў і г. д.

У бібліятэцы маецца : 2007 - 2010, № 1-4; 2011 - 2015, № 1-6; 2017 - 2018 №№1-5, 2019- 2020, № 1-6.


Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта : навукова-практычны часопіс / заснавальнік установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт”. – Выдаецца  з 1994. – Мінск. – Двухмес. - ISSN 1026-3578.

Місія часопіса: кансалідацыя сіл навукоўцаў на распрацоўку праблем развіцця эканомікі, навукі і адукацыі. Асаблівую ўвагу часопіс надае маладым навукоўцам – магістрантам, аспірантам і дактарантам.

               

У бібліятэцы маецца : 2006 - 2016, № 1-6; 2017, № 1-3.

 


Веснік сувязі : научно-производственный журнал / учредители: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Белорусский профессиональный союз работников связи. – Издается  с 1994.- Минск. –Двухмес. - ISSN 2218-0257.

Журнал для специалистов в области связи и информационных технологий. Публикуются материалы о тенденциях мирового телекоммуникационного сектора, об иностранных фирмах, выходящих на белорусский рынок, крупнейших национальных и международных форумах, семинарах и выставках ИКТ-сферы. Особое место на страницах издания занимают актуальные интервью с руководителями специализированных компаний и экспертами ИКТ-области. Выходит на русском и белорусском языках в зависимости от языка оригинала.

В библиотеке имеется : 2004, № 3-6; 2005 - 2015, № 1-6; 2016, № 4-6; 2017, № 1-4.           


Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук : навуковы часопіс / заснавальнік Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. – Выдаецца з 1956. – Мінск. - Штокварт. - ISSN 0002-3566.

Асноўнай мэтай навуковага выданняз'яўляецца абагульненне навуковых і практычных ведаў у галіне матэрыялазнаўства і машынабудавання, энергетыкі, у тым ліку атамнай, механікі, цепламасаабменных, інфармацыйных і вадародных тэхналогій, электронікі, прыборабудавання, нанатэхналогій, тэхнічнай дыягностыкі, неразбуральнага кантролю, бяспекі тэхнічных сістэм і прыродных аб'ектаў.

У бібліятэцы маецца :2006 - 2016, № 1-4; 2017, № 1-2.

 


Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”. – Выдаецца з 1996. – Мінск. – Двухмес. – ISSN 2076-4383.

Часопіс адлюстроўвае ўвесь спектр праблем нацыянальнай адукацыі. На яго старонках публікуюцца нарматыўныя дакументы органаў дзяржаўнага кіравання, якія датычацца дадзенай праблематыкі. Выданне заклікана спрыяць развіццю дыскусій аб шляхах мадэрнізацыі і ўдасканалення вышэйшай школы ў навуковых і педагагічных колах Беларусі і краін СНД, папулярызацыі перадавога айчыннага і замежнага педагагічнага досведу.

У бібліятэцы маецца : 2000 - 2017, № 1-6; 2018, № 1-5; 2019-2020, № 1-6.


Государственный контроль: анализ, практика, комментарии : научно-практический журнал / учредитель Комитет государственного контроля Республики Беларусь. - Издается с 2011. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2227-8095.

В журнале читатели могут ознакомиться с методологическими разработками по вопросам организации контроля, надзора и осуществления контрольных мероприятий. Значительное внимание уделяется вопросам выполнения положений Директивы № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

В  библиотеке имеется : 2012 - 2016, № 1-4; 2017, № 1-2. 

 


Доклады БГУИР : научный журнал / учредитель учреждение образования “Белорусский государственный университет информатики  и радиоэлектроники”. - Издается с 2003. -  Минск. – Выходит 8 раз в год. – ISSN 1729-7648.

Издание публикует оригинальные рецензируемые статьи и краткие сообщения на русском и английском языках по следующим направлениям: электроника, радиофизика, радиотехника, информатика.

В библиотеке имеется : 2003, Т. 1, № 1, № 2 / 1, № 2 / 2, № 3, № 4 (4) ; 2004 , № 1-4 (5-8), № 6; 2005, № 1-4 (9-12), № 6; 2006, № 1-4 (13-16);  2007, № 1-4 (17-20); 2008, № 1-6 (31-36), № 8 (38); 2009, № 1-8 (39-46); 2010, № 1-8 (47-54); 2011, № 1-8 (55-62); 2012, № 1-8 (63-70); 2013, № 1-8 (71-78); 2014, № 1-8 (79-86); 2015, № 1-8 (87-94); 2016, № 1-8 (95-102); 2017, № 1-8 (103-110); 2018, № 1-8; 2019, № 1-8, 2020, № 1-8.


Журнал Белорусского государственного университета. Социология : научно-теоретический журнал / учредитель Белорусский государственный университет. - Издается с 1997. - Минск. – Ежекварт. – ISSN 2521-6821.

Авторитетное научное издание, в котором публикуются теоретические, методические, информационные материалы, результаты проводимых в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья социологических исследований, хроника основных событий научной жизни.  Издается на русском, белорусском и английском языках. 

В библиотеке имеется : 1997, № 1; 1998 - 2016, № 1-4; 2017, № 2-4; 2018, № 1-4; 2019, № 1-4, 2020, № 1-3.


Инновационные образовательные технологии : научнo-теоретический и научно-практический журнал / учредитель учреждение образования “Минский инновационный университет”. – Издается с 2005. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2072- 8468.

Основной задачей издания является распространение инновационных знаний и технологий в области образования, педагогики и стратегий обучения, психологии образования, для дальнейшего применения данных знаний на практике.

В библиотеке имеется : 2006 - 2016, № 1-4; 2017, № 1-2.

 

 


Интеллектуальная собственность в Беларуси : научно-практический журнал / учредители: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной собственности. - Издается с 1998. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 1992-4615.

Это единственное в республике издание, отражающее государственную политику в сфере охраны и управления промышленной собственностью, авторского права и смежных прав.На его страницах публикуются статьи известных ученых и практиков, специалистов в области интеллектуальной собственности, значительное место отведено переписке с читателями, ответам на вопросы, касающиеся сферы ИС.

В библиотеке имеется : 2006 - 2007, № 3, 4; 2008 - 2013, № 1-4; 2014, № 1; 2016, № 3, 4; 2017, № 1, 2.

 


Метрология и приборостроение : наyчно-технический журнал / учредители: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Белорусский государственный институт метрологии. – Издается с 1994. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2073-1469.

Единственное в республике специализированное многоотраслевое издание, освещающее научные и организационные вопросы метрологии.Основная задача журнала – содействие cовершенствованию Системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь, освещение новейших достижений в области метрологии, анализ состояния и перспектив развития актуальных направлений в области метрологии и приборостроения.

В библиотеке имеется : 2015, № 3, 4; 2016, № 1-4; 2017, № 1, 2.


Мир спорта : научно-теоретический журнал / учредители: Национальный олимпийский комитет РБ, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская олимпийская академия. – Издается с 2000. – Минск. - Ежекварт. – ISSN 1999-6748.

Журнал является единственным в республике периодическим научным изданием по проблемам физической культуры и спорта.

В библиотеке имеется : 2013 - 2020, № 1-4.


Народная асвета : навукова-педагагічны часопіс / заснавальнік Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Выдаецца з 1924. – Мінск. – Штомес.- ISSN 0130-6979.

Асвятляе пытанні педагагічнай тэорыі і практыкі, арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу ў агульнаадукацыйнай, сярэдняй, спецыяльнай і вышэйшай школах, дзіцячых пазашкольных установах, падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі педагагічных работнікаў, дзейнасць устаноў і органаў адукацыі.

У бібліятэцы маецца : 2007 - 2016, № 1-12; 2017, № 1-6.

 


Наука и инновации : научно-практический журнал / учредитель Национальная академия наук Беларуси. - Издается с 2003. – Минск. – Ежемес. – ISSN1818-9857.

Специализированный журнал Национальной академии наук Беларуси, освещающий важнейшие проблемы развития науки и техники, а также инновационное движение в стране и за рубежом. На страницах издания содержится информация о новейших научно-технических открытиях и достижениях, концептуальных и практических подходах к решению вопросов развития инновационной деятельности, изобретательства.

В библиотеке имеется : 2006 - 2016, № 1-12; 2017, № 1-6.


Наука и техника : международный научно-технический журнал / учредитель учреждение образования “Белорусский национальный технический университет”. – Издается с 2002. – Минск. – Двухмес. – ISSN 2227-1031.

В журнале публикуются статьи по различным научным направлениям. Таким, как машиностроение, автотракторостроение и транспорт, приборостроение, энергетика, контроль и повышение качества продукции и производственных процессов, инженерные и экологические аспекты энерго- и ресурсосбережения, металлургия, информационные технологии в науке, производстве и образовании, строительство и архитектура, охрана жизнедеятельности, гуманитарные и социально-экономические науки.

В библиотеке имеется : 2012, № 1-6; 2013, № 1-5; 2014, № 1-3, 5-6; 2015 - 2016 № 1-6; 2017, № 1-3.


Новая экономика : научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал / учредитель общественная организация «Новая экономика». - Издается с2004. – Минск. – 2 раза в год.- ISSN 2224-2031.

Особое внимание уделяется вопросам интенсификации экономического развития Белоруссии, разработкам в сфере антикризисного менеджмента, инновационно-промышленной политики и другим актуальным темам. Публикует статьи  по проблемам социального, духовного, исторического развития белорусского народа, актуальным проблемам экономической теории, тенденциям в политической жизни.

В библиотеке имеется : 2010 - 2016, № 1-2; 2017, № 1.


Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : Бібліяграфічны бюлетэнь / заснавальнік ДЎ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі». -  Выдаецца з 1960 года. - Мінск. - Штомес. – ISSN 0134-7284.

Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў, найбольш значныя артыкулы з рэспубліканскай перыёдыкі, а таксама рэцэнзіі на беларускія выданні. У якасці дадаткаў друкуюцца біяграфічныя спісы або агляды, прысвечаныя значным гістарычным падзеям і актуальным пытанням сучаснага развіцця Беларусі. Прызначаны ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў бібліятэк, іншых культурных і асветных устаноў, а таксама студэнтам, навучэнцам, усім неабыякавым да гісторыі, культуры і сучаснага жыцця сваёй краіны.

В библиотеке имется : 2007 - 2020, №1-12.


Планета : общественно-политический журнал / учредитель МОО «Интеллект. Информация. Прогресс». – Издается с 2005. – Минск. - Ежемес. - ISSN 1993- 2731.

Первый белорусский журнал, посвященным тайным сторонам мировой политики. В журнале публикуются эксклюзивные материалы по самым острым темам экономики, политики, закулисных переговоров, деятельности спецслужб, международных отношений и новейших технологий.

В библиотеке имеется : 2006 - 2020, № 1-12.


Приборы и методы измерений : научно-технический журнал / учредитель учреждение образования “Белорусский национальный технический университет”. – Издается с 2010. – Минск. - Ежекварт. - ISSN2220-9506.

На страницах журнала публикуются оригинальные статьи прикладного и фундаментального характера, а также обзорные статьи о современном состоянии, важнейших достижениях и тенденциях развития приборостроительной отрасли в Республике Беларусь и за рубежом.

В библиотеке имеется : 2012, № 2; 2015 - 2017, № 1, 2.


Проблемы управления : научно-практический журнал / учредитель Академия управления при Президенте РБ. – Издается с 2001. – Минск. - Ежекварт. – ISSN 2071-3711.

На страницах издания отражаются вопросы экономики и управления, идеологии и национальной безопасности, инвестиционной и инновационной политики. Освещаются проблемы науки, международных отношений, развития новых форм образовательной деятельности, агропромышленного комплекса и другие.

В библиотеке имеется : 2006 - 2018, №1-4; 2019, № 2-4, 2020, № 1-4.


Радиолюбитель : журнал / учредитель ИЧУП «Радиолига». - Издается с 1991. – Минск. – Ежемес. – ISSN 1994-3466.                 

Международный журнал для радиолюбителей и профессионалов. Издание представляет разработки и радиосхемы от бытовой техники до профессиональной, справочники элементной радиоэлектронной базы, отечественные и импортные радиоустройства, радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и аппаратуру, спутниковое, обычное и кабельное ТВ, историю радиоэлектроники и радиолюбительства и др.

В библиотеке имеется : 2000 - 2020, № 1-12.                  

 


Служба спасения : популярный производственно-практический журнал / учредитель Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных. - Издаётся с 2013 г. – Минск. – Ежемес.

Журнал ориентирован на разные категории читателей. В нём  публикуются материалы о практическом применении правил пожарной безопасности, актуальная нормативная база и аспекты её использования, даются рекомендации по организации противопожарных мероприятий для отдельных отраслей.Издание представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя.

В библиотеке имеется : 2018,  № 7-12.


Спортtime : журнал / учредители:  Белорусская ассоциация студенческого спорта, учреждение «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»,  учреждение «Редакция газеты «Настаўніцкая газета». -  Издается с 2015. – Минск. – Ежемес. – ISSN 2413-5194.

Первое в Республике Беларусь профессиональное издание, направленное на популяризацию физической культуры и спорта среди молодёжи, учащихся и студентов.

В библиотеке имеется : 2015 - 2020, № 1-12.


Стандартизация : научно-практический журнал / учредители: Госстандарт, БелГИИС. – Издается с 1999. – Минск. –  Двухмес. - ISSN 1993-6427. 

Журнал является специализированным периодическим изданием. Цель журнала – содействовать развитию технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, внедрению современных методов менеджмента в области промышленности, науки, образования, бизнеса.

В библиотеке имеется :  2009, № 2-6; 2010 - 2020, № 1-6.

 

 


Цифровая трансформациянаучно-практический журнал / учредитель учрежднение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». – Издается с IV квартала 1995 г. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2522-9613.

В журнале «Цифровая трансформация» публикуются статьи в области технических и экономических наук. Он посвящен анализу процессов цифровой трансформации экономики и, в частности, системы образования. Раннее журнал выходил под старым названием « Информатизация образования».

В библиотеке имеется : 2018, № 2-4; 2019, № 1-3, 2020, № 1-4.


Экономика Беларуси : специализированное экономическое издание / учредители: Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство иностранных дел Республики Беларусь, РУП "Белорусское телеграфное агенство”. – Издается с 2004. – Минск. – Ежекварт. – ISNN 1818-2992.

Журнал представляет собой достаточно полную картину нынешнего состояния белорусской экономики. В нем дается оценка работы экономики страны в целом, отдельных отраслей, конкретных предприятий; публикуются тематические обзоры, интервью с руководителями министерств и ведомств, представителями деловых и банковских кругов,  топ-менеджерами компаний.

В библиотеке имеется : 2006 - 2016, № 1-6; 2017, № 1-2.

 


Экономический бюллетень : научно-публицистический журнал / учредитель научно-исследовательский экономический институт Минэкономики Республики Беларусь. - Издается с 1997. – Минск. –  Ежемес. – ISNN 1818-3360.

На страницах журнала отражаются все значимые научные разработки, предопределенные этапами и проблемами развития белорусской экономики, ориентированные на ее современные потребности, происходит обмен мнениями, взглядами, концепциями.

В библиотеке имеется : 2006 - 2016, № 1-12; 2017, № 1-6.


Электроника Инфо : научно-практический журнал / учредитель ЗАО “Финансово-аналитическое агенство “ЭфЭндКа”. – Издается с 1997. – Минск. – Ежемес. – ISSN 1999-7515.

Журнал знакомит специалистов с новыми достижениями и разработками в области электроники, микроэлектроники, электротехники, энергетики, средств связи и информационными технологиями.

В библиотеке имеется: 2006 - 2016, № 1-12; 2017, № 1-4.


 

Назад