To main page

Архив изданий Республики Беларусь

 

Журналы
 

Беларуская думкаграмадска-палітычны  і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. - Выдаецца з 1991. - Мінск. - Штомес. – ISSN 0023-3102.

Артыкулы на тэмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, функцыянавання сістэмы вышэйшай адукацыі, культуры, публікацыя навуковых прац. Часопіс выходзіць на беларускай, рускай і англійскай мовах у залежнасці ад аўтарскага арыгінала.

У бібліятэцы маецца : 2006 - 2021, № 1-12.


 

Белорусский экономический журнал : научно-практический журнал / учредители : Белорусский государственный экономический университет; Национальный банк Республики Беларусь; Министерство экономики Республики Беларусь; Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь. – Издается с 1997. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 1818-4510.

Освещает разные темы, начиная от публикаций аналитических материалов до публикаций об исследованиях развития экономики и социальной сферы страны в рамках ее интеграции в мировую систему.За время своего существования в журнале издавались работы ведущих ученых-экономистов и специалистов-практиков из Беларуси, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Литвы.

В библиотеке имеется : 1999 - 2021, № 1-4.


Бібліятэчны свет : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны вытворча-практычны часопіс / заснавальнікі: дзяржаўная установа "Нацыянальная бібліятэка Беларусі",Грамацкае аб’яднанне "Беларуская бібліятэчная асацыяцыя". - Выдаецца з 1996. – Мінск. - Двухмес. – ISSN 1818-4286.

Гэта першы прафесійны часопіс у Рэспубліцы Беларусь, выдаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага забяспячэння бібліятэчнай справы, а таксама раскрыцця творчага і навуковага патэнцыялу спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы.На старонках часопіса размяшчаецца інфармацыя аб дзейнасці ББА, аб заканадаўчых і інструктыўна-метадычных дакументах па бібліятэчнай справе Рэспублікі Беларусь,  таксама знаходзяць адлюстраванне публікацыі аб міжнародным супрацоўніцтве ў галіне бібліятэчнай дзейнасці, кансультацыі розных спецыялістаў і г. д.

У бібліятэцы маецца : 2007 - 2021, № 1-6.


Веснік сувязі : научно-производственный журнал / учредители: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Белорусский профессиональный союз работников связи. – Издается  с 1994.- Минск. –Двухмес. - ISSN 2218-0257.

Журнал для специалистов в области связи и информационных технологий. Публикуются материалы о тенденциях мирового телекоммуникационного сектора, об иностранных фирмах, выходящих на белорусский рынок, крупнейших национальных и международных форумах, семинарах и выставках ИКТ-сферы. Особое место на страницах издания занимают актуальные интервью с руководителями специализированных компаний и экспертами ИКТ-области. Выходит на русском и белорусском языках в зависимости от языка оригинала.

В библиотеке имеется : 2004, № 3-6; 2005 - 2015, № 1-6; 2016, № 4-6; 2017, № 1-4.           


Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук : навуковы часопіс / заснавальнік Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. – Выдаецца з 1956. – Мінск. - Штокварт. - ISSN 0002-3566.

Асноўнай мэтай навуковага выданняз'яўляецца абагульненне навуковых і практычных ведаў у галіне матэрыялазнаўства і машынабудавання, энергетыкі, у тым ліку атамнай, механікі, цепламасаабменных, інфармацыйных і вадародных тэхналогій, электронікі, прыборабудавання, нанатэхналогій, тэхнічнай дыягностыкі, неразбуральнага кантролю, бяспекі тэхнічных сістэм і прыродных аб'ектаў.

У бібліятэцы маецца :2006 - 2016, № 1-4; 2017, № 1-2.

 


Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”. – Выдаецца з 1996. – Мінск. – Двухмес. – ISSN 2076-4383.

Часопіс адлюстроўвае ўвесь спектр праблем нацыянальнай адукацыі. На яго старонках публікуюцца нарматыўныя дакументы органаў дзяржаўнага кіравання, якія датычацца дадзенай праблематыкі. Выданне заклікана спрыяць развіццю дыскусій аб шляхах мадэрнізацыі і ўдасканалення вышэйшай школы ў навуковых і педагагічных колах Беларусі і краін СНД, папулярызацыі перадавога айчыннага і замежнага педагагічнага досведу.

У бібліятэцы маецца : 2000 - 2021, № 1-6.


Доклады БГУИР : научный журнал / учредитель учреждение образования “Белорусский государственный университет информатики  и радиоэлектроники”. - Издается с 2003. -  Минск. – Выходит 8 раз в год. – ISSN 1729-7648.

Издание публикует оригинальные рецензируемые статьи и краткие сообщения на русском и английском языках по следующим направлениям: электроника, радиофизика, радиотехника, информатика.

В библиотеке имеется : 2003 - 2021, № 1-8.


Журнал Белорусского государственного университета. Социология : научно-теоретический журнал / учредитель Белорусский государственный университет. - Издается с 1997. - Минск. – Ежекварт. – ISSN 2521-6821.

Авторитетное научное издание, в котором публикуются теоретические, методические, информационные материалы, результаты проводимых в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья социологических исследований, хроника основных событий научной жизни.  Издается на русском, белорусском и английском языках. 

В библиотеке имеется : 2017 - 2021, № 1-4.


Инновационные образовательные технологии : научнo-теоретический и научно-практический журнал / учредитель учреждение образования “Минский инновационный университет”. – Издается с 2005. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2072- 8468.

Основной задачей издания является распространение инновационных знаний и технологий в области образования, педагогики и стратегий обучения, психологии образования, для дальнейшего применения данных знаний на практике.

В библиотеке имеется : 2006 - 2017, № 1-4.

 

 


Метрология и приборостроение : наyчно-технический журнал / учредители: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Белорусский государственный институт метрологии. – Издается с 1994. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2073-1469.

Единственное в республике специализированное многоотраслевое издание, освещающее научные и организационные вопросы метрологии.Основная задача журнала – содействие cовершенствованию Системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь, освещение новейших достижений в области метрологии, анализ состояния и перспектив развития актуальных направлений в области метрологии и приборостроения.

В библиотеке имеется : 2015 - 2017, № 1-4.


Мир спорта : научно-теоретический журнал / учредители: Национальный олимпийский комитет РБ, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская олимпийская академия. – Издается с 2000. – Минск. - Ежекварт. – ISSN 1999-6748.

Журнал является единственным в республике периодическим научным изданием по проблемам физической культуры и спорта.

В библиотеке имеется : 2017 - 2021, № 1-4.


Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : Бібліяграфічны бюлетэнь / заснавальнік ДЎ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі». -  Выдаецца з 1960 года. - Мінск. - Штомес. – ISSN 0134-7284.

Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў, найбольш значныя артыкулы з рэспубліканскай перыёдыкі, а таксама рэцэнзіі на беларускія выданні. У якасці дадаткаў друкуюцца біяграфічныя спісы або агляды, прысвечаныя значным гістарычным падзеям і актуальным пытанням сучаснага развіцця Беларусі. Прызначаны ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў бібліятэк, іншых культурных і асветных устаноў, а таксама студэнтам, навучэнцам, усім неабыякавым да гісторыі, культуры і сучаснага жыцця сваёй краіны.

В библиотеке имется : 2007 - 2021, №1-12.


Планета : общественно-политический журнал / учредитель МОО «Интеллект. Информация. Прогресс». – Издается с 2005. – Минск. - Ежемес. - ISSN 1993- 2731.

Первый белорусский журнал, посвященным тайным сторонам мировой политики. В журнале публикуются эксклюзивные материалы по самым острым темам экономики, политики, закулисных переговоров, деятельности спецслужб, международных отношений и новейших технологий.

В библиотеке имеется : 2017 - 2021, № 1-12.


Приборы и методы измерений : научно-технический журнал / учредитель учреждение образования “Белорусский национальный технический университет”. – Издается с 2010. – Минск. - Ежекварт. - ISSN2220-9506.

На страницах журнала публикуются оригинальные статьи прикладного и фундаментального характера, а также обзорные статьи о современном состоянии, важнейших достижениях и тенденциях развития приборостроительной отрасли в Республике Беларусь и за рубежом.

В библиотеке имеется : 2012  - 2017, № 1-2.


Проблемы управления : научно-практический журнал / учредитель Академия управления при Президенте РБ. – Издается с 2001. – Минск. - Ежекварт. – ISSN 2071-3711.

На страницах издания отражаются вопросы экономики и управления, идеологии и национальной безопасности, инвестиционной и инновационной политики. Освещаются проблемы науки, международных отношений, развития новых форм образовательной деятельности, агропромышленного комплекса и другие.

В библиотеке имеется : 2016 -  2021, № 1-5.


Радиолюбитель : журнал / учредитель ИЧУП «Радиолига». - Издается с 1991. – Минск. – Ежемес. – ISSN 1994-3466.                 

Международный журнал для радиолюбителей и профессионалов. Издание представляет разработки и радиосхемы от бытовой техники до профессиональной, справочники элементной радиоэлектронной базы, отечественные и импортные радиоустройства, радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и аппаратуру, спутниковое, обычное и кабельное ТВ, историю радиоэлектроники и радиолюбительства и др.

В библиотеке имеется : 2000 - 2021, № 1-12.                  

 


Спортtime : журнал / учредители:  Белорусская ассоциация студенческого спорта, учреждение «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»,  учреждение «Редакция газеты «Настаўніцкая газета». -  Издается с 2015. – Минск. – Ежемес. – ISSN 2413-5194.

Первое в Республике Беларусь профессиональное издание, направленное на популяризацию физической культуры и спорта среди молодёжи, учащихся и студентов.

В библиотеке имеется : 2015 - 2021, № 1-12.


Стандартизация : научно-практический журнал / учредители: Госстандарт, БелГИИС. – Издается с 1999. – Минск. –  Двухмес. - ISSN 1993-6427. 

Журнал является специализированным периодическим изданием. Цель журнала – содействовать развитию технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, внедрению современных методов менеджмента в области промышленности, науки, образования, бизнеса.

В библиотеке имеется :  2009 - 2021, № 1-6.

 

 


Цифровая трансформациянаучно-практический журнал / учредитель учрежднение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». – Издается с IV квартала 1995 г. – Минск. – Ежекварт. – ISSN 2522-9613.

В журнале «Цифровая трансформация» публикуются статьи в области технических и экономических наук. Он посвящен анализу процессов цифровой трансформации экономики и, в частности, системы образования. Раннее журнал выходил под старым названием « Информатизация образования».

В библиотеке имеется : 2018 - 2021, № 1-4.


Электроника Инфо : научно-практический журнал / учредитель ЗАО “Финансово-аналитическое агенство “ЭфЭндКа”. – Издается с 1997. – Минск. – Ежемес. – ISSN 1999-7515.

Журнал знакомит специалистов с новыми достижениями и разработками в области электроники, микроэлектроники, электротехники, энергетики, средств связи и информационными технологиями.

В библиотеке имеется: 2006 - 2016, № 1-12.


 

Назад

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.